VTED Làm chủ Phương Trình- BPT Đặng Thành Nam

Chương 1:
Bài 1: PT-BPT Vô tỷ Cơ bản
Bài 2: PT-BPT Vô tỷ Cơ bản 2
Bài 3: PT-BPT Vô tỷ cơ bản 3
Bài 4:1 số biến dạng
Bài 5: 1 số biến dạng 2
Bài 6: Ôn tập
Bài 7: Ôn tập 2 
Bài8: Biểu thức trong căn chưa hằng đẳng thức
Bài 9: Biểu thức trong căn chưa hằng đẳng thức 2
Bài 10: Phương trình chưa căn bậc 3
Bài 11: Phương trình chưa căn bậc 3 ii
Chương 2:
Bài 1: Ânr phụ với căn của nhị thức bậc nhất
Bài2: Ânr phụ với căn nhị thức bậc nhất 2.
Bài3: Ẩn phụ tổng tích 
Bài 4: Ẩn phụ tổng tích 2
Bài 5: Tính đẳng cấp của phương trình bậc nhất VÔ TỶ 
Bài6: Tính đẳng cấp của phương trình bậc nhất VÔ TỶ 2
Bài 7: Rèn luyện tính đẳng cấp
Chương3
Bào 1: Tổng quan về phương pháp liên hợp
Bài 2: Ghép liên hợp với số 
Bài 3: Ghép liên hợp với số 2
Bài 4: Liên hợp với nghiệm kép
Bài 5:Liên hợp với nhị thức
Bìa 6:Liên hợp với nhị thức 2
Bài 7:Khử nhiễu liên hợp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này