Kỹ thuật Casio( Đặng Việt Hùng )

Bài 1: Nhập môn Casio
Bài 2: Phân tích thành nhân tử
Bài 3: Nâng lũy thừa và định lý Talet đảo
Bài 4: Liên hợp được hai nghiệm hữu tỷ
Bài 5: Liên hợp được 3 nghiệm hữu tỷ
Bài 6: Liên hợp được hai nghiệm vô tỷ
Bài 7:Liên hợp được 1 nghiệm VÔ TỶ và Hai nghiệm HỮU TỶy
Bài 8: Kỹ thuật tìn nghiệm kép của pt
Bài 9: Biến dạng nghiệm kép hữu tỉ và nghiệm bộ ba
Bài 10: Kỹ thuật tìm nghiệm bội ba và
 nghiệm kép hữu tỷ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này