Chinh phục tổ hợp, xác suất ĐVH

Khoa học Chinh phục tổ hợp xác suất thầy Đặng Việt Hùng
Bài 1: Một số bài toán đếm cơ bản
Bài 2: Bài toán sắp xếp người và đồ vật
Bài 3: Các bài toán đếm và lập số thỏa mãn yêu cầu
Bài 4: Các bài toán đếm và thỏa mãn yêu cầu 2
Bài 5: Các bài toán đếm và thỏa mãn yêu cầu 3
Bài 6: Các bài toán đếm và thỏa mãn yêu cầu 4
Bài 7:  Tính xác suất bằng định nghĩa cổ điển
Bài 8 : Tính xác suất thông qua biến cố đối

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này